Národní památkový ústav

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3

11801 Praha 1

 Mapa webu |  MonumNet |  Ke stažení |  Novinky [7.1.] |  Diskusní fóra [29.11.] |  Odkazy na www [28.11.]
nový web: VLASTNÍCI [pro vlastníky a účastníky procesu obnovy památkového fondu: investory, projektanty, dodavatele, úřady, obce...]
Print

Hlavní organizační řád

 

V souladu s čl. II. odst. 5 Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury České republiky pod čj. 1547/2006 ze dne 23. ledna 2006 a změnou Statutu vydanou ke dni 29. března 2006 vydávám Hlavní organizační řád Národního památkového ústavu (dále jen Hlavní organizační řád NPÚ)

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

HLAVNÍHO ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

NÁRODNÍHO PAMÁKOVÉHO ÚSTAVU

ČÁST I.

Obecná ustanovení ústavu

Čl. I

Základní ustanovení

(1) Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) byl zřízen rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 1. ledna 2003 čj. 11.613/2002 ke dni 1. ledna 2003 na dobu neurčitou jako státní příspěvková organizace, která je odbornou organizací státní památkové péče s celostátní působností podle § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Zřizovatelem NPÚ je Česká republika – Ministerstvo kultury, IČ 00023671.

(3) Sídlem NPÚ je Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí 3, PSČ 118 01. IČ 75032333.

(4) NPÚ vykonává (popř. zajišťuje) činnosti, které jsou uvedeny v Čl. IV – Předmět hlavní činnosti a v Čl. V – Předmět jiné činnosti změny Statutu Národního památkového ústavu vydané dne 29. března 2006 (dále jen Statutu NPÚ) a může dále vykonávat i jiné činnosti za podmínek stanovených v Čl. V – Předmět jiné činnosti, odst. 2 změny Statutu NPÚ.

(5) Hlavní organizační řád NPÚ se člení na obecnou část a zvláštní části:

a) Obecná část upravuje působnost a principy činnosti všech organizačních útvarů a zaměstnanců NPÚ na úrovni jednotlivých stupňů řízení NPÚ.

b) Zvláštní části upravují organizační členění, působnosti a hlavní činnosti všech organizačních útvarů NPÚ (ústřední a územní pracoviště) a vzájemné vztahy mezi nimi.

c) Navazující organizační struktura NPÚ upravuje rozdělení, počty a názvy organizačních útvarů NPÚ a počty systemizovaných míst v jednotlivých útvarech.

(6) Výkon činnosti územních odborných pracovišť (dále jen ÚOP) se řídí Hlavním organizačním řádem NPÚ a případná specifika jednotlivých pracovišť (odchylky od Hlavního organizačního řádu NPÚ) budou řešena zvláštní přílohou Hlavního organizačního řádu NPÚ.

(7) Na Hlavní organizační řád NPÚ navazují zejména:

a) Spisový a skartační řád, který upravuje postup zaměstnanců v sekci spisové služby, archivace a skartace písemností,

b) Pracovní řád, který blíže rozvádí ustanovení zákona č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) a dalších pracovních předpisů při plnění pracovních úkolů a vzájemné vztahy zaměstnanců a zaměstnavatele, vyplývající ze zákoníku práce a ostatních pracovních předpisů,

c) Podpisový řád, Kariérní řád, Dispoziční řád a Vnitřní mzdový předpis,

d) jednací řády pracovních komisí a poradních orgánů NPÚ.

(8) Hlavní organizační řád je základním vnitřním organizačním předpisem NPÚ.

Čl. II

Základní organizační členění NPÚ

(1) NPÚ se člení na ústřední pracoviště v Praze a územní odborná pracoviště (dále jen územní pracoviště), které jsou základními vnitřními organizačními jednotkami NPÚ.

(2) Činnost NPÚ zajišťují tato územní pracoviště:

a/ v hlavním městě Praze, Na Perštýně 12/356, 110 00 Praha 1,

b/ středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 00 Praha 3,

c/ v Českých Budějovicích Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice,

d/ v Plzni, Prešovská 7, 306 37 /Plzeň,

e/ v Ústí nad Labem, Hrnčířská 10, 400 21 Ústí nad Labem,

f/ v Liberci, Jablonecká ulice 642/23, 460 01 Liberec 1,

g/ v Pardubicích, Zámek 4, 531 16 Pardubice,

h/ v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno,

i/ v Ostravě, Korejská 12, 702 00 Ostrava,

j/ v Olomouci, Horní nám. 25, 771 11 Olomouc,

k/ v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž.

(3) Jiná územní pracoviště si může NPÚ vytvářet jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele a po projednání s příslušným krajem. To neplatí pro nově zřizované územní pracoviště v Lokti, Kostelní 81, 357 33 Loket jehož činností bude plně zahájena ke dni 1.1. 2007.

(4) NPÚ může se souhlasem ministerstva vytvářet a rušit detašovaná pracoviště a dislokovaná pracoviště. Detašovaná pracoviště a dislokovaná pracoviště nejsou základními vnitřními organizačními jednotkami NPÚ.

(5) Ústřední pracoviště se dělí na sekce:

a) koncepce a metodiky památkové péče,

b) výkonu památkové péče,

c) provozně ekonomickou,

které řídí:

sekci a): 1. náměstek generálního ředitele

sekci b) a c): náměstci generálního ředitele.

(6) Územní pracoviště se dělí na sekce:

a) výkonu památkové péče,

b) provozně ekonomickou,

které řídí příslušní náměstci ředitele územního pracoviště.

Čl. III

Účel Hlavního organizačního řádu NPÚ

(1) Hlavní organizační řád NPÚ (dále jen Hlavní organizační řád) stanoví v souladu se Statutem NPÚ zejména organizaci NPÚ, zásady jeho řízení, hospodaření a činnosti, dále oprávnění, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců, jakož i vztahy mezi ústředním pracovištěm a územními pracovišti i mezi jednotlivými územními pracovišti navzájem.

(2) Všechny další organizační a jiné vnitřní předpisy, včetně organizačních řádů ústředního pracoviště a územních pracovišť musí být v souladu s Hlavním organizačním řádem.

(3) Hlavní organizační řád je závazný pro všechny vnitřní organizační jednotky, pro všechny orgány a pro všechny zaměstnance NPÚ.

Čl. IV

Hlavní orgány NPÚ

(1) V čele NPÚ stojí generální ředitel, který současně řídí ústřední pracoviště. Generální ředitel je jmenován a odvoláván ministrem kultury.

(2) V čele územního pracoviště stojí ředitel, jehož jmenuje a odvolává generální ředitel.

(3) Koordinaci, rozvoj, a výkon odborných činností NPÚ vyplývajících z příslušných právních předpisů zajišťuje prostřednictvím svých podřízených náměstek generálního ředitele pro výkon památkové péče, a to v rámci ústředního pracoviště přímo a v rámci územních pracovišť prostřednictvím jejich ředitelů nebo náměstků ředitele územního pracoviště pro výkon památkové péče. Pro jeho jmenování a odvolání platí obdobně odst.2), čl. IV. Hlavního organizačního řádu NPÚ.

(4) Koordinaci, rozvoj a výkon ekonomicko-hospodářských činností zajišťuje provozně ekonomický náměstek, a to v ústředním pracovišti přímo, v územních pracovištích prostřednictvím jejich ředitelů nebo provozně ekonomických náměstků ředitele územních pracovišť. Pro jeho jmenování a odvolání platí obdobně odst. 2. čl. IV. Hlavního organizačního řádu NPÚ.

(5) Koordinaci a rozvoj koncepce a metody památkové péče zajišťuje 1. náměstek generálního ředitele pro koncepci a metodiku. Tato sekce je zřízena pouze na ústředním pracovišti a je určena pro celé NPÚ. Pro jeho jmenování a odvolání platí obdobně odst. 2., čl. IV. Hlavního organizačního řádu NPÚ.

(6) Generálního ředitele zastupuje v jeho nepřítomnosti 1. náměstek generálního ředitele pro koncepci a metodiku. V případě nepřítomnosti 1. náměstka generálního ředitele pro koncepci a metodiku, zastupují generálního ředitele příslušní náměstci generálního ředitele. Pro jmenování a odvolání platí obdobně odst. 2. čl. IV. Hlavního organizačního řádu NPÚ.

(7) V územních pracovištích uvedených v Čl. II. zajišťují odborné činnosti v rozsahu působnosti příslušného územního pracoviště odborní náměstci – náměstek pro výkon památkové péče a činnosti provozně ekonomické provozně ekonomický náměstek. Zaměstnance uvedené v tomto odstavci jmenuje a odvolává generální ředitel buď na návrh ředitele územního odborného pracoviště nebo po předchozím projednání za účelem dosažení shody s ředitelem územního pracoviště přímo generální ředitel.

Čl. V

Jednání jménem NPÚ

(1) Statutárním orgánem NPÚ jednajícím ve všech věcech je generální ředitel a v době jeho nepřítomnosti zástupce generálního ředitele – 1. náměstek generálního ředitele pro koncepci a metodiku.

(2) Ředitelé územních pracovišť jsou oprávnění jednat jménem NPÚ ve věcech vymezených „Rozsahem oprávnění ředitelů územních odborných pracovišť “, přičemž jsou omezeni dílčím rozpočtem stanoveným pro územní pracoviště pro příslušný rok. Příslušná oprávnění byla určena sděleními generálního ředitele NPÚ pod čj. 1363/2006 ze dne 16.2. 2006, čj. 2130/2006 ze dne 13.3. 2006 a čj. 2206/137 ze dne 16.3. 2006.

(3) Ostatní zaměstnanci, uvedeni v čl. IV Hlavního organizačního řádu NPÚ jsou oprávněni k právním úkonům, k nimž byli pověřeni svým přímo nadřízeným, tj. generálním ředitelem nebo ředitelem územního pracoviště, písemnou formou nestanovuje-li Statut NPÚ odlišně.

(4) Zaměstnanci NPÚ pověřeni určitou činností mohou provádět všechny služební úkony, k nimž při výkonu činnosti vymezené pověřením obvykle dochází. Pokud překročí meze tohoto pověření, je NPÚ vázán jejich jednáním jen tehdy, jestliže bylo dodatečně schváleno jejich přímo nadřízeným zaměstnancem, nestanovuje-li obecný předpis odlišně.

(5) Jiné osoby (fyzické i právnické) mohou jménem NPÚ jednat jen na základě písemné plné moci a v jejích mezích. Písemnou plnou moc může vydat generální ředitel a v mezích svých oprávnění i ředitelé územních pracovišť.

(6) Styk s nadřízenými, ústředními a kontrolními orgány se zásadně uskutečňuje pouze prostřednictvím ústředního pracoviště. Územní pracoviště zajišťují styk s místně příslušnými orgány státní správy a samosprávy vždy po předchozím souhlasu generálního ředitele, pokud generální ředitel nestanoví jinak.

Čl. VI

Organizační struktura NPÚ

(1) Základní vnitřní organizační jednotky (ústřední pracoviště a územní pracoviště) se člení na sekce, které jsou řízeny příslušným náměstkem, pokud je neřídí přímo generální ředitel nebo ředitel územního pracoviště.

(2) Sekce se člení na odbory, které řídí vedoucí odboru, podřízený příslušnému náměstkovi nebo generálnímu řediteli v případě ústředního pracoviště, respektive řediteli v případě územního pracoviště a je mu odpovědný. Odbory se mohou dále členit na oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí oddělení, podřízený vedoucímu odboru a je mu odpovědný.

(3) V rámci pracovišť, sekcí, odborů a oddělení může být vyčleněn samostatný referát nebo samostatné oddělení, zajišťující výkon stanovené agendy jedním nebo více zaměstnanci.

(4) Každý zaměstnanec má jen jednoho bezprostředně nadřízeného vedoucího, jímž je řízen a jemuž za svou činnost odpovídá.

(5) Rozsah pravomocí, činností a odpovědnosti jednotlivých organizačních jednotek, popř. další záležitosti jako např. spory mezi jednotlivými organizačními jednotkami řeší vedoucí zaměstnanec, který je jim nejblíže nadřízen.

Čl. VII

Detašovaná a dislokovaná pracoviště NPÚ

(1) V rámci NPÚ mohou být zřizována v souladu se Statutem NPÚ detašovaná pracoviště a dislokovaná pracoviště zejména za účelem plnění jim svěřených úkolů. Jsou zřizována nebo rušena generálním ředitelem nebo příslušným ředitelem územního pracoviště po předchozím projednání a souhlasu generálního ředitele.

(2) Každé detašované pracoviště má svého vedoucího, jehož jmenuje a odvolává generální ředitel. Vedoucí detašovaného pracoviště zajišťuje pouze záležitosti týkající se pracoviště jako celku.

(3) Dislokovaná pracoviště nemají vedoucího, ale jsou řízena přímo vedoucím organizační jednotky, která je zřídila a jejíž zaměstnanci jsou na dané pracoviště dislokováni.

Čl. VIII

Vedoucí zaměstnanci NPÚ

(1) Vedoucími zaměstnanci NPÚ se rozumí vedoucí organizačních jednotek(pracovišť, sekcí, odborů a oddělení), vedoucí detašovaných pracovišť a zaměstnanci oprávněni řídit práci jiných zaměstnanců.

(2) Vedoucí uvedení v čl. IV jsou jmenováni a odvoláváni způsobem uvedeným v tomto ustanovení. Ostatní vedoucí zaměstnance jmenuje do funkce generální ředitel, (a to i v případě, že jejich pracovní poměr vznikl pracovní smlouvou); pro jejich odvolání toto platí obdobně. Okruh jmenovaných funkcí vymezuje Zákoník práce v ustanovení § 27 odst. 5.

(3) Každý vedoucí zaměstnanec určí se souhlasem svého nadřízeného svého zástupce pro případ své nepřítomnosti.

(4) Předávání a přebírání funkcí vedoucích zaměstnanců se provádí protokolárně za účasti příslušného nadřízeného, protokol obsahuje zejména soupis předávaných věcí, spisů a dokumentace a stav agendy. Totéž platí i o zaměstnancích s hmotnou odpovědností, popř. o dalších zaměstnancích, o nichž to stanoví jejich nadřízený.

(5) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni plnit povinnosti, které pro ně vyplývají ze Zákoníku práce, jiných právních předpisů, Statutu NPÚ a vnitřních norem NPÚ a odpovídají za výkon své funkce v mezích jim svěřených pravomocí.

Čl. IX

Zásady řízení a součinnosti NPÚ

(1) Generální ředitel řídí celkovou činnost NPÚ a činnost ústředního pracoviště. Činnost územních pracovišť řídí prostřednictvím jejich ředitelů.

(2) Vedoucí zaměstnanci vykonávají svou činnost zásadně řízením vedoucích a jiných zaměstnanců, kteří jsou jim bezprostředně podřízeni, a odpovídají za výsledky jejich činnosti. Mohou též sami vykonávat odbornou činnost podle pracovní smlouvy. V případě nebezpečí z prodlení nebo z jiných závažných důvodů mohou sami provést činnosti, příslušející jim podřízeným zaměstnancům, přičemž bez zbytečného odkladu zajistí jejich dodatečnou informovanost o podniknutých opatřeních.

(3) Řízení ústředního pracoviště vůči územním pracovištím se uskutečňuje zejména zadáváním úkolů, vydáváním vnitřních norem, metodických pokynů, směrnic a příkazů generálního ředitele, poradenskou činností a sjednocováním postupů a priorit. Nedostatky zjištěné v rámci tohoto řízení je třeba řešit prostřednictvím generálního ředitele a ředitele územního pracoviště. Ředitel územního pracoviště o tom neprodleně informuje generálního ředitele.

(4) Zaměstnanci jsou povinni pravidelně informovat o své činnosti a výsledcích své práce přímého nadřízeného a respektovat jeho rozhodnutí a pokyny. V případě nesouhlasu s jeho postupem nebo opatřením může zaměstnanec podat stížnost generálnímu řediteli nebo řediteli územního pracoviště.

(5) Komunikace mezi jednotlivými organizačními jednotkami se zásadně uskutečňuje prostřednictvím jejich vedoucích. V odůvodněných případech může být stanoveno organizačním předpisem anebo dohodou příslušných vedoucích, že příslušní zaměstnanci ústředního pracoviště mají ve stanoveném rozsahu přímý pracovní styk se zaměstnanci územního pracoviště, ale nestávají se tím jejich nadřízenými.

(6) Zvláštní předpisy a opatření, které se týkají utajení nebo mlčenlivosti musí být při veškeré činnosti respektovány. Rozsah utajených skutečností a postup při zacházení s nimi stanoví zvláštní vnitřní předpis.

Čl. X

Vnitřní předpisy NPÚ

(1) Vnitřními předpisy NPÚ se rozumí předpisy vydávané příslušným orgánem NPÚ, jimiž se pro celý NPÚ nebo pro určité organizační jednotky či zaměstnance závazně upravují organizační otázky, pracovní postupy nebo opatření nutná k provádění právních předpisů. Tyto předpisy se vydávají jednotnou formou, označují se pořadovým číslem a rokem vydání a evidují v jednotné číselné řadě.

(2) Vnitřní předpisy s platností pro celý NPÚ vydává generální ředitel přímo nebo po projednání v Kolegiu generálního ředitele.

(3) Ředitelé územních pracovišť vydávají pro jimi řízené pracoviště vnitřní předpisy navazující na Hlavní organizační řád NPÚ po předchozím písemném souhlasu generálního ředitele. Jiné vnitřní předpisy mohou v mezích rozsahu svého oprávnění vydávat i bez tohoto souhlasu, ale jsou povinni je zasílat na ústřední pracoviště – odboru organizačně právnímu na vědomí. V případech, že by tyto vnitřní předpisy nebyly v souladu s hlavním organizačním řádem nebo byly v rozporu s daným oprávněním, je generální ředitel oprávněn takové vnitřní předpisy zrušit.

(4) Vnitřními předpisy NPÚ navazujícími na tento Hlavní organizační řád NPÚ jsou daná specifika u jednotlivých územních pracovišť spočívající v odchylkách oproti Hlavnímu organizačnímu řádu vyplývajících z daných specifik při dodržení hlediska plného zabezpečení funkčnosti jednotlivých územních pracovišť, hlavní Spisový a skartační řád, Pracovní řád, Dispoziční, Podpisový a Kariérní řád.

Čl. XI

Poradní orgány a pracovní komise NPÚ

(1) Poradní orgány a pracovní komise posuzují možnosti řešení a připravují rozhodnutí orgánů NPÚ. Poradní orgány se ustavují k posuzování otázek s obecnou problematikou, pracovní komise k posuzování zvláštní problematiky.

(2) Působnost, úkoly, složení a způsob jednání poradního orgánu nebo pracovní komise se stanoví jednacím řádem poradního orgánu nebo pracovní komise, pokud nevyplývají z jiného vnitřního předpisu. NPÚ.

(3) O ustavení jiných poradních orgánů nebo pracovních komisí, než jsou uvedeny v tomto Hlavním organizačním řádu NPÚ nebo v jiném vnitřním předpisu, rozhoduje generální ředitel.

(3) Poradním orgánem generálního ředitele pro projednání důležitých otázek činností a rozvoje NPÚ je Kolegium generálního ředitele. Jeho stálými členy jsou generální ředitel, ředitelé územních pracovišť, náměstci generálního ředitele, ředitel Kanceláře generálního ředitele a všichni vedoucí zaměstnanci nebo osoby jmenované generálním ředitelem. Generální ředitel svolává Kolegium generálního ředitele nejméně jednou za měsíc. Na Kolegium generálního ředitele může být přizván i zástupce zřizovatele.

(4) Na NPÚ působí tyto poradní orgány:

a) Ústřední památková rada,

b) Odborná rada generálního ředitele,

c) Památkové rady územních ředitelů.

Členy poradních orgánů a předsedy Ústřední památkové rady a Odborné rady jmenuje a odvolává generální ředitel.

Členy Památkové rady a předsedu jmenuje a odvolává ředitel územního pracoviště.

(6) Náplň práce poradních orgánů ústředního pracoviště, jejich statut a jednací řád schvaluje generální ředitel

(7) Náplň práce Památkové rady územních ředitelů, její statut a jednací řád schvaluje ředitel územního pracoviště. Při stanovení statutu a jednacího řádu památkových rad se přiměřeně použijí pravidla pro statut a jednací řád Ústřední památkové rady. Pracovní komise se ustavují zvláště pro ústřední pracoviště a pro jednotlivá územní pracoviště. Jsou jimi komise inventarizační, komise škodní (k projednání škod a odpovědnosti za ně), komise likvidační a komise dislokační. V ústředním pracovišti se ustavuje také hodnotitelská komise výzkumu a vývoje a komise pro posuzování restaurátorských prací. V územních pracovištích i komise pro návrhy na prohlašování věcí za kulturní památky.

(8) Generální ředitel, jeho náměstci nebo vedoucí odborů mohou zřizovat stálé či dočasné pracovní komise nebo odborné pracovní skupiny. Zřizovatel komise schvaluje její náplň práce, případně i statut a jednací řád, jmenuje a odvolává její členy, a to na návrh vedoucího útvaru, do jehož funkční náplně spadá řešená problematika.

(9) Obdobně si podle své působnosti mohou pracovní komise ustavovat k posuzování vybraných otázek i ředitelé územních pracovišť.

(10) Na základě ustanovení bodu (8)) se zřizují v NPÚ tyto stálé pracovní komise:

a) Škodní komise,

b) Majetková a likvidační komise,

c) Ústřední inventarizační komise,

d) Komise pro prohlašování věcí za kulturní památky,

e) Hodnotitelská komise výzkumu a vývoje,

f) Komise pro posuzování restaurátorských prací.

g) Komisi archeologickou.

Čl. XII

Pracovní porady

Pracovní porady se konají na všech stupních řízení podle potřeby.

Čl. XIII

Hospodaření s majetkem NPÚ

(1) NPÚ má jako státní příspěvková organizace právní subjektivitu. Má vlastní majetek a hospodaří se svěřeným majetkem České republiky, který je uveden v Čl. VII. Statutu NPÚ.

(2) Při hospodaření se svěřeným majetkem České republiky musí NPÚ dodržovat kromě závazných právních předpisů i pravomoci zřizovatele, zejména nutnost jeho souhlasu k některým právním úkonům vyplývajícím ze závazných právních předpisů, zejména zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění nebo zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění.

(3) NPÚ hospodaří podle svého rozpočtu, který schvaluje zřizovatel, jako státní příspěvková organizace a jedna účetní jednotka. Z toho vyplývá, že rozpočet NPÚ na jednotlivé roky projednává se zřizovatelem výhradně ústřední pracoviště. Příjmová část rozpočtu zahrnuje příspěvek státu, další účelové dotace a příspěvky, prostředky z provozu památkových objektů a prostředky z jiných činností. Výdajová část rozpočtu je zaměřena především na finanční zajištění činností NPÚ dle Statutu NPÚ. Rozpočet NPÚ se člení na dílčí rozpočty podle jednotlivých pracovišť NPÚ, rozpis provádí ústřední pracoviště.

(4) Potencionálním mimorozpočtovým zdrojem mohou být např. fondy EÚ, komunitární programy EU a jiné nadnárodní finanční zdroje využitelné pro krytí potřeb Národního památkového ústavu.

(5) Fondy tvořené NPÚ se využívají způsobem stanoveným vnitřními předpisy v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

ČÁST II.

Stupně řízení NPÚ

Čl. XIV

Stupně řízení NPÚ

(1) V NPÚ jsou uplatněny tyto stupně řízení:

a) generální ředitel,

b) 1. náměstek generálního ředitele, náměstci generálního ředitele,

c) ředitelé územních pracovišť,

d) náměstci ředitelů územních pracovišť,

e) vedoucí odborů,

f) vedoucí oddělení,

g) zaměstnanci s oprávněním řídit práci jiných zaměstnanců.

(2) Společným názvem „vedoucí zaměstnanci“ se označují:

a) generální ředitel,

b) náměstci generálního ředitele,

c) ředitelé územních pracovišť a jim podřízení řídící pracovníci,

d) náměstci ředitelů územních pracovišť,

e) vedoucí odborů,

f) vedoucí oddělení,

g) zaměstnanci s oprávněním řídit práci jiných zaměstnanců.

Čl. XV.

Generální ředitel

(1) Generální ředitel jako statutární orgán NPÚ je oprávněn činit jménem NPÚ všechny právní úkony, jednání a rozhodnutí. Zajišťuje, aby NPÚ plnil úkoly uložené mu právními předpisy a Statutem NPÚ a za jejich plnění odpovídá.

(2) Generální ředitel řídí činnosti NPÚ a to zejména tím, že řídí činnost zaměstnanců, kteří mu přímo podléhají.

(3) Generální ředitel zastupuje NPÚ ve styku s nadřízenými a jinými ústředními orgány státní správy, jimž předkládá návrhy na rozhodnutí a opatření v rámci působnosti NPÚ. Generální ředitel zajišťuje dále součinnost NPÚ s tuzemskými i zahraničními institucemi. Generální ředitel dále zastupuje NPÚ v řízeních před státními a samosprávnými orgány, pokud nejde o řízení spadající do působnosti ředitelů územních pracovišť v rámci rozsahu jejich přenesených pravomocí.

(4) Generální ředitel uzavírá jménem NPÚ pracovní smlouvy se zaměstnanci ústředního pracoviště a činí vůči nim i další pracovněprávní úkony, pokud je pracovní řád nesvěřuje jiným zaměstnancům.

(5) Generální ředitel vydává vnitřní předpisy, které se týkají NPÚ jako celku nebo ústředního pracoviště. Dává dále písemný souhlas k vnitřním předpisům, které vydávají ředitelé územních pracovišť, kteří tyto vnitřní předpisy posílají odboru organizačně právnímu na ústřední pracoviště na vědomí.

(6) Generální ředitel vykonává dále činnosti, které mu v rámci jeho působnosti pro jednotlivé druhy záležitostí svěřují Statut NPÚ a tento Hlavní organizační řád. Kromě toho si může v souladu se Statutem NPÚ do své působnosti vyhradit svým písemným rozhodnutím i jakoukoli jinou záležitost.

(7) 1. náměstek generálního ředitele zastupuje generálního ředitele při jeho dlouhodobé nepřítomnosti v plném rozsahu jeho působnosti, při jeho krátkodobé nepřítomnosti jej může zastupovat jen v záležitostech, které nesnesou odkladu. Výkonem některých záležitostí ve své působnosti může generální ředitel na dobu své nepřítomnosti pověřit náměstka pro výkon památkové péče nebo provozně ekonomického náměstka. K výkonu jednotlivých nebo souvisejících záležitostí může udělit generální ředitel plnou moc.

(8) Generálnímu řediteli jsou přímo podřízeni jeho náměstci, ředitelé územních odborných pracovišť, vedoucí zaměstnanci Kanceláře generálního ředitele a další zaměstnanci NPÚ, u kterých tuto podřízenost generální ředitel stanoví nebo vyplývá z vnitřních předpisů.

(9) Kancelář generálního ředitele je podřízena přímo generálnímu řediteli a skládá se z těchto útvarů:

a) Sekretariát generálního ředitele,

b) Odbor tisku a www stránek,

c) Odbor interního auditu a kontroly,

d) Odbor organizačně – právní,

e) Bezpečnostní ředitel.

Čl. XVI

Ředitelé územních pracovišť

(1) Ředitel územního pracoviště je na základě uděleného rozsahu oprávnění jménem NPÚ činit všechny právní úkony, jednání a rozhodnutí, které se týkají tohoto pracoviště, s výjimkou záležitostí, které podle Statutu NPÚ a tohoto Hlavního organizačního řádu přísluší generálnímu řediteli.

(2) V rámci své působnosti dané rozsahem oprávnění ředitel územního pracoviště zejména:

a) vykonává činnosti, které jsou NPÚ svěřeny právními předpisy, nejde-li o záležitosti, které jsou Statutem NPÚ svěřeny ústřednímu pracovišti,

b) zajišťuje prostřednictvím svých podřízených v rámci působnosti územního pracoviště péči o svěřený nemovitý a movitý majetek ČR, s nímž NPÚ hospodaří, včetně jeho evidence,

c) uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci územního pracoviště, činí další pracovně- právní úkony v souladu s Pracovním řádem, pověřuje funkcí vedoucí zaměstnance v územním pracovišti po předchozím projednání a písemném souhlasu generálního ředitele,

d) rozhoduje o použití peněžitých prostředků, stanovených územnímu pracovišti ústředním pracovištěm pro příslušný rok dílčím rozpočtem.

(3) Ředitel územního pracoviště řídí činnost tohoto pracoviště, a to zejména tím, že řídí činnost zaměstnanců, kteří mu přímo podléhají. Zajišťuje, aby územní pracoviště plnilo úkoly uložené mu právními předpisy, Statutem NPÚ a rozhodnutími generálního ředitele, a za jejich plnění odpovídá.

(4) Ředitel územního pracoviště v rozsahu daného oprávnění zastupuje NPÚ ve styku s orgány státní správy a samosprávy a jinými institucemi působícími v obvodu územního pracoviště a zajišťuje součinnost s nimi, dále zastupuje NPÚ v řízeních před státními a samosprávnými orgány, které se týkají působnosti územního pracoviště. O zastupování NPÚ informuje ředitel územního pracoviště generálního ředitele NPÚ.

(5) V rámci své působnosti vydává ředitel územního pracoviště vnitřní předpisy pro toto pracoviště.

(6) Pokud je Statutem NPÚ, tímto Hlavním organizačním řádem nebo rozhodnutím generálního ředitele stanoveno, že ředitel územního pracoviště potřebuje ke svým úkonům, jednáním nebo rozhodnutím předběžný souhlas nebo souhlas generálního ředitele, jsou bez tohoto souhlasu uvedené úkony jednání či rozhodnutí ředitele územního pracoviště neplatná.

(7) Ředitele územního pracoviště zastupuje při jeho dlouhodobé nepřítomnosti v plném rozsahu ten z jeho náměstků, který byl jako zástupce ředitele územního pracoviště schválen generálním ředitelem, při krátkodobé nepřítomnosti ředitele územního pracoviště jej tento náměstek může zastoupit jen v záležitostech, které nesnesou odkladu, pokud nebyl pověřen k širšímu zastupování.

Čl. XVII

Náměstek ředitele

(1) Náměstkem ředitele se na ústředním pracovišti rozumí 1. náměstek generálního ředitele pro koncepci a metodiku, náměstek pro výkon památkové péče a náměstek provozně ekonomický. Na územních pracovištích se jím rozumí náměstek pro výkon památkové péče a náměstek provozně ekonomický.

(2) Náměstek ředitele zajišťuje plnění úkolů NPÚ na svěřeném úseku, které vyplývají z jeho funkčního určení, a to náměstci působící na ústředním pracovišti v působnosti tohoto pracoviště včetně metodického řízení územních pracovišť, ostatní náměstci v působnosti územního pracoviště.

(3) Náměstek ředitele řídí jeden z úseků ústředního nebo územního pracoviště zásadně prostřednictvím řízení činnosti zaměstnanců, kteří mu přímo podléhají.

(4) Náměstci ředitele mohou být písemně pověřeni jejich nadřízeným zaměstnancem, aby vykonávali určitou část činnosti v působnosti generálního ředitele nebo územního ředitele v době jeho nepřítomnosti.

(5) Náměstci ředitele zajišťují potřebnou součinnost jimi řízených sekcí s jinými útvary NPÚ. Náměstkové generálního ředitele nebo náměstkové ředitele územního pracoviště v rámci sekce, kterou řídí, mohou navrhovat k zabezpečení úkolu změny v počtu zaměstnanců útvarů v rámci schválených počtů pracovních míst sekcí stanovených organizační strukturou.

(6) V pracovněprávní oblasti podávají náměstci ředitele návrhy na uzavření pracovních smluv, na jmenování do funkce, na platové zařazení a odměňování a na postihy zaměstnanců, které řídí..

(7) Náměstka ředitele zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti ten z vedoucích zaměstnanců náměstkem řízené sekce, který jím byl k tomu určen s předchozím souhlasem ředitele, který je náměstkovi přímo nadřízen.

(8) 1. náměstek generálního ředitele pro koncepci a metodiku památkové péče řídí tyto útvary:

a) Odbor metodiky

b) Odbor prezentace, monitoringu a výzkumu

c) Odbor technologické laboratoře

d) Odbor péče o archeologický fond

e) Odbor restaurování v památkové péči.

(9) Náměstek pro výkon památkové péče řídí tyto útvary:

a) Odbor ústředního seznamu kulturních památek

b) Odbor péče o památkový fond.

(10) Náměstek pro provoz a ekonomiku řídí tyto útvary:

a) Odbor IT

b) Ekonomické oddělení

c) Oddělení provozní a hospodářské

d) Oddělení personální a mzdové

e) Oddělení strukturálních fondů.

(11) U všech tří sekcí jsou zřízeny sekretariáty příslušných náměstků.

Čl. XVIII

Vedoucí odborů a vedoucí oddělení

(1) Vedoucí odborů a vedoucí oddělení zajišťují plnění úkolů jimi řízené organizační jednotky tím, že podle příkazů či pokynů nadřízeného vedoucího zaměstnance organizují a kontrolují činnosti jim podřízených zaměstnanců a sami jim zadávají pracovní úkoly.

(2) Vedoucí odborů a vedoucí oddělení zajišťují nezbytnou součinnost s jinými organizačními jednotkami prostřednictvím jejich vedoucích. Jde-li o organizační jednotky jiných pracovišť či úseků, je nutná dohoda příslušných nadřízených vedoucích.

(3) Vedoucí odborů a vedoucí oddělení podávají svým nadřízeným návrhy ve věcech pracovněprávních a ohledně dalších záležitostí.

(4) Pokud se odbor dále člení na oddělení, řídí vedoucí odboru jeho činnost zejména prostřednictvím vedoucích oddělení.

ČÁST III.

Ústřední pracoviště NPÚ

Čl. XIX

Základní ustanovení

(1) Všechny organizační jednotky ústředního pracoviště NPÚ vykonávají vedle činností, vyplývající z vnitřních norem, i metodické řízení odborných agend na územních pracovištích v rámci své působnosti.

(2) Ústřední pracoviště NPÚ se člení na tyto sekce:

a) sekce generálního ředitele

b) sekce koncepce a metody památkové péče

c) sekce výkonu památkové péče

d) sekce provozně ekonomická.

(3) Organizaci řízení ústředního pracoviště stanoví Hlavní organizační řád NPÚ vydaný generálním ředitelem v souladu se Statutem NPÚ.

Čl. XX

Činnost sekcí ústředního pracoviště

(1) Sekce generálního ředitele zajišťuje výkon agend, které přímo řídí generální ředitel, a vytváří organizační a administrativní podmínky pro jeho činnost.

(2) Sekce koncepce a metody památkové péče zajišťuje výkon agend, které řídí 1. náměstek pro koncepci a metodiku a vytváří organizační a administrativní podmínky pro jeho činnost.

(3) Sekce výkonu památkové péče, kterou řídí náměstek generálního ředitele pro výkon památkové péče, zajišťuje výkon agend a vytváří organizační a administrativní podmínky pro jeho činnost.

(4) Sekce provozně ekonomická, kterou řídí provozně ekonomický náměstek, zajišťuje ekonomické podmínky pro činnost NPÚ a provoz NPÚ včetně investiční výstavby a provoz a údržby svěřeného majetku.

ČÁST IV

Územní pracoviště NPÚ

Čl. XXI

Základní ustanovení

(1) V závislosti na rozdílné povaze územních pracovišť zajišťují jednotlivé agendy organizační jednotky různých stupňů (sekce, odbor, oddělení, samostatný referát). Jejich organizační struktura je součástí zvláštní části Hlavního organizačního řádu NPÚ.

(2) Všechny organizační jednotky územního pracoviště se podílejí v rámci jeho působnosti na plnění úkolů NPÚ stanovených obecně závaznými platnými právními předpisy a Statutem NPÚ.

Čl. XXII

Základní členění územních pracovišť

(1) Územní pracoviště se člení na:

a) sekci ředitele územního pracoviště

b) sekci výkonu památkové péče

c) sekci provozně ekonomickou.

Čl. XXIII

Činnost sekcí územního pracoviště

(1) Sekce ředitele územního pracoviště zajišťuje výkon agend, které přímo řídí tento ředitel, a vytváří organizační a administrativní podmínky pro jeho činnost.

(2) Sekce výkonu památkové péče, kterou řídí náměstek pro výkon památkové péče, zajišťuje odborné činnosti NPÚ s výjimkou činností vyhrazených ústřednímu pracovišti a vytváří podmínky pro činnost náměstka pro výkon památkové péče.

(3) Sekce provozně ekonomická, kterou řídí provozně ekonomický náměstek, zajišťuje ekonomické podmínky pro činnost územního pracoviště s výjimkou činností, které přísluší ústřednímu pracovišti a zároveň vytváří podmínky pro zajišťování investiční výstavby včetně činností s tím související. Přitom se řídí metodickými pokyny ústředního pracoviště.

Čl. XXIV

Pilotní projekt na agendu Národních kulturních památek

Na základě pokynu generálního ředitele bude na územních pracovištích zaveden tzv. „PILOTNÍ PROJEKT“, který bude zahrnovat změny v zabezpečení a zajištění agendy Národních kulturních památek. Tento Pilotní projekt bude zajištěn následovně:

(1) V první fázi tohoto projektu se bude jednat o převod předmětné agendy na následující územní pracoviště:

a) NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

b) NPÚ, územní odborné pracoviště v Plzni

c) NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích

d) NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně.

(2) Tento pilotní projekt bude zaveden u výše uvedených územních pracovišť po dobu cca 6 měsíců. Po této době od jeho zavedení bude pilotní projekt vyhodnocen a v případě jeho osvědčení v praxi s cílem metodicky a operativněji řešit gesci v oblasti odborného spravování Národních kulturních památek, bude aplikován na další NPÚ-územní odborná pracoviště.

(3) Uvedený pilotní projekt má zároveň za cíl provést reformu v dosavadním způsobu zajišťování výše uvedené agendy.

(4) Při otázkách přesahující pravomoci a možnosti vytipovaných územních odborných pracovišť, nadále trvá v platnosti, že výše uvedené vyřizuje ústřední pracoviště.

Čl. XXV.

Podepisování písemností

(1) Všechny písemnosti NPÚ se podepisují ve shodě s vydanými vnitřními předpisy nebo směrnicemi, zejména v souladu se Spisovým a skartačním řádem a jeho přílohou Podpisovým řádem.

(2) V době nepřítomnosti generálního ředitele nebo z jeho pověření podepisuje písemnosti 1. náměstek generálního ředitele nebo další náměstek generálního ředitele určený generálním ředitelem.

(3) Náměstkové generálního ředitele, ředitelé územních pracovišť a náměstci ředitelů územních pracovišť:

a) podepisují veškeré písemnosti z okruhu své působnosti v rozsahu pověření daného jim generálním ředitelem,

b) vidují písemnosti, které se předkládají k rozhodnutí nebo podpisu generálnímu řediteli.

(4) Vedoucí odborů:

a) podepisují všechny písemnosti, jejichž podpis není vyhrazen generálnímu řediteli, náměstkům generálního ředitele, ředitelům územních pracovišť nebo náměstkům ředitele územních pracovišť,

b) vidují písemnosti, které se předkládají k rozhodnutí nebo k podpisu generálnímu řediteli, náměstkům generálního ředitele, ředitelům územních pracovišť nebo náměstkům ředitelů územních pracovišť.

(5) Zaměstnanci, kteří jsou pověření zastupovat vedoucího odboru, podepisují písemnosti v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu, jinak jen písemnosti, k jejichž podpisu jsou pověřeni vedoucím odboru.

(6) Vedoucí oddělení:

a) podepisují písemnosti, k jejichž podpisu jsou pověření vedoucím odboru, náměstkem generálního ředitele, ředitelem územních pracovišť v případě oddělení jimi přímo řízených nebo náměstkem ředitele územního pracoviště v rozsahu jejich pravomocí,

b) vidují všechny písemnosti zaměstnanců oddělení, které předkládají vedoucímu odboru (náměstkovi nebo řediteli v případě oddělení jím přímo řízeným).

(7) Ostatní zaměstnanci vidují jimi zpracované materiály.

(8) Podepisování písemností a dokladů majetkové, pracovní, finanční, peněžní a účetní povahy a písemnosti z kontrol upravují zvláštní předpisy.

ČÁST V.

Závěrečná ustanovení

Čl. XXVI.

(1) Náplně útvarů a jejich začlenění do jednotlivých úseků upravuje zvláštní část tohoto Hlavního organizačního řádu NPÚ. Tyto funkční náplně útvarů jsou stanoveny jen v zásadních otázkách neboť útvary plní všechny úkoly související se základním zaměřením své činnosti. Podle pokynů generálního ředitele, náměstků generálního ředitele, ředitelů územních pracovišť a náměstků ředitele územních pracovišť zpracovávají úkoly související s funkční náplní příslušného útvaru a účastní se na plnění dalších úkolů, které nejsou výslovně uvedeny ve zvláštní části tohoto hlavního organizačního řádu.

(2) Organizační schémata vydají ředitelé těchto pracovišť po předchozím písemném schválení generálním ředitelem.

(3) Všechny písemnosti NPÚ se podepisují ve shodě s vydanými vnitřními předpisy nebo směrnicemi, zejména v souladu se Spisovým a skartačním řádem a jeho přílohou Podpisovým řádem, ve kterém jsou upraveny oprávnění podepisování:

a) generálním ředitelem

b) náměstci ředitelů (generálního i ředitelů územních pracovišť)

c) ředitelé územních odborných pracovišť

d) vedoucí odborů

e) vedoucí oddělení

f) ostatní zaměstnanci.

Čl. XXVII.

Přechodná ustanovení

(1) Hlavní organizační řád NPÚ nemá vliv na pracovní poměry, pracovní zařazení a funkční zařazení vedoucích zaměstnanců podle jejich stavu ke dni jeho účinnosti. V případech, že by došlo s účinností Hlavního organizačního řádu NPÚ k rozporu se Zákoníkem práce nebo s jinými obecně závaznými právními předpisy, např. v otázkách stávajícího funkčního zařazení (stávající pracovní smlouvy) a novým funkčním zařazením vedoucích pracovníků úpravami pracovních smluv případně novým jmenováním, stanovuji přechodné období v rozsahu dvou měsíců od účinnosti Hlavního organizačního řádu NPÚ na vyřešení a vyřízení předmětných rozporů

(2) Poradní orgány a pracovní komise působící při všech pracovištích NPÚ vykonávají i nadále svou činnost a jejich složení se nemění, a to až do doby, kdy budou ustaveny poradní orgány a pracovní komise podle tohoto hlavního organizačního řádu.

(3) V případě pochybností o aplikaci tohoto Hlavního organizačního řádu NPÚ se postupuje v souladu se Statutem NPÚ.

Čl. XXVIII.

Účinnost

(1) Toto úplné znění Hlavního organizačního řádu NPÚ včetně uvedených příloh ústředního pracoviště a příloh územních pracovišť nabývá účinnosti dnem podpisu Hlavního organizačního řádu NPÚ.

V Praze dne 15.5.2006

Mgr. Tomáš Hájek, Dr.

generální ředitel

Přílohy:

a. Organizační schéma NPÚ

b. Organizační struktura NPÚ

c. Organizační schéma územních pracovišť

d. Organizační struktura územních pracovišť

e. Textová část organizačních řádů některých územních odborných pracovišť.