Národní památkový ústav

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3

11801 Praha 1

 Mapa webu |  MonumNet |  Ke stažení |  Novinky [7.1.] |  Diskusní fóra [29.11.] |  Odkazy na www [28.11.]
nový web: VLASTNÍCI [pro vlastníky a účastníky procesu obnovy památkového fondu: investory, projektanty, dodavatele, úřady, obce...]
Print

* * *

Ministerstvo kultury

Č.j.: 1547/2006, 23.1.2006

Změna:

Č.j.: 4452/2006, 29.3.2006

Č.j.: 11238/2007, 20.9.2007

Č.j.: 14443/2008, 6.11.2008

Č.j.: 16224/2008, 9.12.2008

Č.j.: 18630/2008, 18.12.2008

Ministerstvo kultury České republiky (dále jen „ministerstvo“) vydává podle § 26 odst. 2 písm. i) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

tento

STATUT

NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Čl. I

Základní údaje

(1) Národní památkový ústav (dále jen „NPÚ“) je státní příspěvkovou organizací, která má celostátní působnost a vystupuje v právních vztazích svým jménem, přičemž nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

(2) NPÚ byl zřízen s účinností ode dne 1. ledna 2003 na dobu neurčitou podle zákona, rozhodnutím ministerstva vydaným pod č.j. 11617/2002 o splynutí dosavadních státních organizací na úseku státní památkové péče.

(3) NPÚ je podle § 25 odst. 2 zákona odbornou organizací státní památkové péče s celostátní působností, řízenou ministerstvem.

(4) Zřizovatelem NPÚ je Česká republika - Ministerstvo kultury, IČ: 00023671.

(5) Sídlem NPÚ je Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnské nám. 3, 118 01.

(6) Identifikační číslo NPÚ je 75032333.

Čl. II

Organizační členění

(1) NPÚ se člení na ústřední pracoviště (dále jen "ÚP") a územní odborná pracoviště (dále jen "ÚOP"). ÚP a ÚOP jsou tvořena odbornou sekcí památkové péče, sekcí provozně ekonomickou a sekcí správ památkových objektů.

(2) Ústřední pracoviště řídí celkovou činnost NPÚ a v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy přímo zajišťuje úkoly státní památkové péče.

(3) V rámci své územní působnosti a jejího rozsahu, stanoveném v Hlavním organizačním řádu, zajišťují činnost NPÚ ÚOP.

(4) NPÚ může k plnění svých úkolů zřizovat a rušit detašovaná a dislokovaná pracoviště. Podrobnosti stanoví Hlavní organizační řád NPÚ.

(5) Podrobnosti organizačního členění a činnosti NPÚ včetně zřizování a působnosti poradních orgánů stanoví Hlavní organizační řád NPÚ a další vnitřní předpisy.

Čl. III

Statutární a další orgány

(1) Statutárním orgánem NPÚ, oprávněným jednat jménem NPÚ ve všech záležitostech, je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr kultury.

(2) Ředitelé ÚOP jsou oprávněni jednat jménem NPÚ ve všech záležitostech, týkajících se jimi řízeného ÚOP, s výjimkou záležitostí, které podle vnitřních předpisů přísluší pouze generálnímu řediteli a záležitostí, které si generální ředitel vyhradil.

(3) Generálního ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce.

(4) Pracovníci NPÚ jsou oprávněni jednat jménem NPÚ v mezích svých pracovních úkolů; k jednání i v dalších věcech musí být písemně pověřeni generálním ředitelem nebo ředitelem ÚOP v mezích jejich působnosti.

(5) Generální ředitel přímo řídí ÚP, jmenuje a odvolává své náměstky. Jmenuje a odvolává ředitele ÚOP a po projednání s řediteli ÚOP jmenuje a odvolává jejich náměstky a vedoucí správ památkových objektů, jejichž seznam tvoří přílohu č. 2 tohoto statutu.

Čl. IV

Hlavní činnost NPÚ

NPÚ jako odborná organizace státní památkové péče zajišťuje a vykonává činnosti a úkoly stanovené v § 32 zákona a v dalších právních předpisech. Přehled těchto činností je stanoven v Příloze č. 3.

Čl. V

Předmět jiné činnosti

Kromě činností uvedených v čl. IV je NPÚ oprávněn vykonávat podle zvláštních právních předpisů i jinou činnost, a to činnost uvedenou v Příloze č. 4 tohoto Statutu.

Čl. VI

Hospodaření

(1) NPÚ hospodaří s majetkem České republiky, který byl ke dni účinnosti Statutu evidován v jeho účetnictví, jakož i s dalším majetkem České republiky, který mu po tomto dni byl svěřen do příslušnosti hospodařit, nebo který do příslušnosti hospodařit nabyl.

(2) Finanční hospodaření Národního památkového ústavu se řídí právními předpisy upravujícími hospodaření státních příspěvkových organizací.

(3) Věc nebo její část, s níž Národní památkový ústav hospodaří, může přenechat do užívání právnické nebo fyzické osobě v souladu s příslušnými právními předpisy a za podmínek stanovených zvláštním zákonem upravujícím nakládání s majetkem státu.

(4) S majetkem, který je kulturní památkou, hospodaří NPÚ podle zvláštních právních předpisů.

Čl. VII

Účinnost

Tato změna statutu nabývá účinnosti dnem podpisu ministrem kultury.

Čl. VIII

Závěrečná ustanovení

(1) Dnem účinnosti tohoto statutu pozbývá účinnosti statut NPÚ ze dne 1.1.2003 č.j. 11 613/2002 ve znění všech pozdějších změn a doplňků.

(2) Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 23. ledna 2006

V. Jandák v.r.

Přílohy 1 - 4

Viz text statutu ke stažení